Cộng đồng môi giới

Tìm thông tin

Mẫu xác nhận để vay gói 30.000 tỷ lãi suất 6%/ năm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20………

GIẤY XÁC NHẬN
ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi : …………………………………………………….
(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là :……………………………………; CMND số :………………………….
Chức danh : ……………………………………………………………………………
Hiện đang làm việc tại :…………………………..………………………………..……… Đóng BHXH tại BHXH....................................... ……………………………………..
Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………
Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.
Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

                         Xác nhận của đơn vị:                                       Người đề nghị
                           (Ký tên, đóng dấu)                                               (Ký rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH:……………………………………
Xác nhận: Ông (Bà) :…………………………………………………………………. …..
Hiện đang tham gia BHXH từ tháng…..…năm …..… đến tháng ..…….năm …..............
Số sổ BHXH :………………………………………………………………………………


Tp.Hồ Chí Minh, ngày …..tháng…..năm 20….


                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC BHXH

 

 

 

(Áp dụng từ 01/07/2011)

   Để biết thêm chi tiết xin liên hệ :

Hotline: 0937709559 – 0989574534
Email: longnguyen.realestate@gmail.com

 

 

 

 

Tin tức khác